Wycena ->>

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń!

Tel.: +48 515 018 776

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Wymogi i uprawnienia

Home / Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Wymogi i uprawnienia

Tłumaczenie, czy to zwyczajne, specjalistyczne, czy właśnie przysięgłe z pewnością jest zajęciem ciekawym, ale przede wszystkim trudnym, bardzo wymagającym. Osoby, które podejmują się pracy w tym zawodzie, muszą liczyć się z koniecznością ciągłego rozwoju. Tu nie można poprzestawać na znajomości pewnej ilości słownictwa. Zresztą, z językiem tak to już jest, że jeśli stale się go nie zgłębia, to wcale nie staje się w miejscu, lecz cofa wstecz. A skoro tłumaczenie ma być sposobem na życie, źródłem dochodu, tym bardziej trzeba dążyć do perfekcji, do tego by stawać się jeszcze lepszym w swym fachu. Jakie jeszcze wymogi trzeba spełnić, by uzyskać uprawnienia do tłumaczenia uwierzytelnionego? Jakie możliwości daje ta profesja? Sprawdźmy!

Kto może wykonywać zawód tłumacza przysięgłego?

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego przede wszystkim należy mieć obywatelstwo polskie bądź jednego z państw podlegających pod Unię Europejską, Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub na zasadach wzajemności obywatelstwo innego kraju. Poza tym, trzeba biegle znać język polski, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być niekaranym, ukończyć uczelnię wyższą, zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z polskiego na język obcy i z obcego na polski. Wreszcie konieczne jest złożenie ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości, co jest równoznaczne z wpisaniem na krajową listę tłumaczy przysięgłych.

Do czego jest uprawniony tłumacz przysięgły?

Jako osoba zaufania publicznego tłumacz przysięgły może sporządzać i poświadczać tłumaczenia z języka polskiego na obcy, z obcego na polski oraz sprawdzać i poświadczać przekłady sporządzone przez inne osoby. Poza tym, jest uprawniona zarówno do sporządzania uwierzytelnionych odpisów pism w języku obcym, jak i sprawdzania i poświadczania odpisów wydanych przez inne osoby. W końcu, każdy tłumacz przysięgły wpisany na krajową listę Ministra Sprawiedliwości może świadczyć usługi z zakresu tłumaczenia ustnego.

Kontakt z Centralą Office Managerów: +48 515 018 776 lub e-mail: biuro@euro-tlumaczenia.pl

©Europejskie Centrum Tłumaczeń

Wykonanie: ęąDESIGN