Wycena ->>

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń!

Tel.: +48 515 018 776

Regulamin Świadczenia Usług

Home / Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH PRZEZ EUROPEJSKIE CENTRUM TŁUMACZEŃ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Europejskie Centrum Tłumaczeń NIP 647-247-76-23, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111 (zwane dalej „Europejskim Centrum Tłumaczeń”), a także prawa i obowiązki Stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.
2. Europejskie Centrum Tłumaczeń świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zamówienia.
3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Europejskiego Centrum Tłumaczeń pisemnej (mailowej) akceptacji szacunkowej wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”. Mailowa akceptacja otrzymanej przez Klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Europejskiego Centrum Tłumaczeń osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.

II. TŁUMACZENIA PISEMNE

1. Klient dostarcza dokumenty do przetłumaczenia pod wskazany poniżej adres/e-mail/ lub za pomocą formularza wyceny na stronie www: Europejskie Centrum Tłumaczeń ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa e-mail: biuro@euro-tlumaczenia.pl
2. Europejskie Centrum Tłumaczeńustala z Klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny.
3. Europejskie Centrum Tłumaczeń jest zobowiązane odesłać wykonane tłumaczenie pisemne przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta. 4. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Europejskiego Centrum Tłumaczeń osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem. 5. Klient nie może anulować zlecenia które zostało przedpłacone i na które została już wystawiona Faktura Vat lub paragon jak również nie może anulować zlecenia bez względu na formę płatności w ostatnim dniu jego realizacji. W pozostałych przypadkach klient zostanie obciążony kwotą wynikającą z faktycznie zrealizowanej ilości tłumaczenia do momentu otrzymania pisemnej anulacji.
5. Tłumaczenia pisemne-przysięgłe przechowujemy w naszym biurze przez 3 miesiące od daty realizacji. Nieodebranie tłumaczenia w tym terminie skutkuje jego zniszczeniem w niszczarce ze względu na ochronę danych osobowych. Wydanie poświadczonego odpisu takiego tłumaczenia to dodatkowy koszt w wysokości 50% wartości zlecenia.

III. TŁUMACZENIA USTNE

1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego telefonicznie lub pisemnie na następujący adres lub e-mail: Europejskie Centrum Tłumaczeń ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa e-mail: biuro@euro-tlumaczenia.pl
2. Europejskie Centrum Tłumaczeń jest zobowiązane ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej Klientowi pocztą elektroniczną lub faksem, na wskazany przez Klienta adres lub numer.
3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Europejskiego Centrum Tłumaczeń osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem.
4. W przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia Zamówienia, Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 50% ceny całego tłumaczenia ustnego. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane po tym terminie, lecz nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, Klient zostanie obciążony kwotą 80% ceny całego tłumaczenia. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń spowoduje obciążenie Klienta 100% ceny całego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie odbywa się poza Katowicami, Klient zobowiązuje się dodatkowo pokryć 100% kosztów związanych z dojazdem tłumacza na miejsce świadczenia usługi.
5. Zmiana terminu wykonania tłumaczeń ustnych o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych jest rozumiana jako anulowanie Zamówienia, z zastosowaniem przepisów punktu 4 niniejszego paragrafu.
6. Każda rozpoczęta godzina zegarowa tłumaczenia ustnego jest liczona jako pełna godzina świadczenia usługi.
.

IV. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłacenia.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury lub faktury pro-forma w terminie ustalonym przez Biuro.
3. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Europejskiego Centrum Tłumaczeń wskazane na fakturze, w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Europejskie Centrum Tłumaczeń zobowiązane jest wysłać fakturę drogą elektroniczną natomiast na wyraźne życzenie Klienta listem zwykłym/priorytetowym na wskazany adres, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie Europejskiego Centrum Tłumaczeń. Europejskie Centrum Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Klienta z prośbą o dokonanie przedpłaty za tłumaczenie jeszcze przed rozpoczęciem Zlecenia. Wówczas otrzymanie potwierdzenia wykonania przelewu będzie skutkowało przyjęciem zlecenia do realizacji. W zależności od wysokości kwoty podanej przy Wycenie, Klient zostanie poproszony o dokonanie przedpłaty w wysokości 50% lub 100% wartości tłumaczenia.
4. Odpowiedzialność Europejskiego Centrum Tłumaczeń wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
5. Europejskie Centrum Tłumaczeń oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne lub ustne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich
tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od Klienta. Biuro Tłumaczeń nie ponosi jednak odpowiedzialności za firmy kurierskie i pocztę polską
świadczących usługi kurierskie/pocztowe.
5a. Europejskie Centrum Tłumaczeń korzysta w zakresie realizacji zleceń z podwykonawców którzy w imieniu Biura wykonują tłumaczenia pisemne i ustne.
6. W terminie 7 dni od przekazania Klientowi przez Wykonawcę Tłumaczenia Pisemnego Klient może zgłosić zastrzeżenia. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie 7 dni uznaje się za ostateczną akceptację Tłumaczenia Pisemnego przez Klienta.
7. Wszystkie ceny w przedstawianych wycenach i ofertach są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.Tłumaczenia pisemne

1.1 Minimalne Zamówienie to jedna (1) strona obliczeniowa.
1.2 Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia wynosi 1800 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony).
1.3 Jedna (1) standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami w Edytorze Word liczonych w dokumencie przetłumaczonym (rozliczenie z dokładnością do całej strony).
1.4 Weryfikacja dokumentów przetłumaczonych przez Europejskie Centrum Tłumaczeń wynosi 50% ceny tłumaczenia. Weryfikacji tłumaczeń nie podlegają dokumenty przetłumaczone poza Europejskim Centrum Tłumaczeń; są one traktowane jako nowe zlecenie.
1.5 Do okresu realizacji tłumaczenia nie są wliczane soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz w najwolniejszych trybach dodatkowo dzień zlecenia oraz dzień oddania tłumaczenia.

2.Tłumaczenia ustne

2.1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).
2.2. Jednostką rozliczeniową pracy tłumacza ustnego jest godzina lub blok (blok składa się z 4 godzin), jednakże ta informacja uwzględniana jest w wycenie dla Klienta.
2.3. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych świadczone są poza granicami Warszawy, Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 50% stawki tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę podróży.
2.4. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w soboty, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 50%.
2.5. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są w niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%.
2.6. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są przez okres dłuższy niż 8 godzin dziennie, cena za każdą dodatkową godzinę wzrasta o 50% w stosunku do stawki godzinowej naliczanej danego dnia.
2.7. W terminie 7 dni od zakończenia usługi przez Wykonawcę, Klient ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag. Niedotrzymanie tego terminu zostaje uznane jako akceptacja przez Klienta wykonanego tłumaczenia.

3. Brak terminowej płatności

W przypadku braku zapłaty należności objętej fakturą VAT w terminie wskazanym na fakturze, klient zostanie wezwany do pilnego uregulowania zadłużenia w terminie 3 dni. W przypadku dalszego braku płatności, sprawa zostanie skierowana do Sądowej windykacji.

Kontakt z Centralą Office Managerów: +48 515 018 776 lub e-mail: biuro@euro-tlumaczenia.pl

©Europejskie Centrum Tłumaczeń

Wykonanie: ęąDESIGN